Gouden Slagers Kombinatie

Werkwijze
Een samenvatting van de manier waarop de GSK werkt. Deze samenvatting geeft enig inzicht maar pretendeert niet volledig te zijn. Maak daarom een afspraak met één van de coördinatoren. Inkoopvereniging De Gouden Slagers Kombinatie (GSK) is een coöperatieve inkoopvereniging die al meer dan 45 jaar de commerciële belangen van haar leden behartigt. De leden komen uit: Noord-, Oost-, en Midden-Nederland, Brabant en Noord Limburg. De vereniging staat bekend als een betrouwbare partner waarmee graag wordt samen gewerkt.

Ontstaan
De GSK is ontstaan toen enkele slagers in Gelderland hun krachten gingen bundelen. Vooral op het gebied van de gezamenlijke inkoop. De groep bedingt door deze gezamenlijke inkoop extra kortingen bij haar toeleveranciers. Dat kan:

  • door een grote afname waardoor de onderhandelingspositie sterk verbetert.
  • omdat de facturering door de leveranciers/grossiers centraal aan de GSK plaats vindt, waardoor zij kosten besparen.
  • omdat de GSK een snelle betaling van de door de leverancier/grossier verzonden facturen garandeert.

De kortingen worden per kwartaal, naar rato van de afname, aan het lid uitgekeerd. Alle kortingen die van de grossiers zijn ontvangen worden ook volledig aan het lid uitgekeerd.

De leden
De vereniging wordt gevormd door de aangesloten leden. Deze leden zijn zelfstandig slager. In principe kan iedere slager lid worden. Eenmaal per jaar wordt de algemene jaarvergadering gehouden. Daarnaast vinden er periodiek regiovergaderingen plaats met de leden en de regiovertegenwoordigers.

Om lid te kunnen worden gelden enkele voorwaarden:

  • De slager moet de GSK machtigen automatisch te kunnen incasseren.
  • Bij intreding dient een deelnamekapitaal van € 1134.45 gestort te worden. Dit bedrag wordt bij uittreding terugbetaald.
  • Voor extra zekerheid tegenover de leden wordt van ieder lid een bankgarantie gevraagd van 2x de gemiddelde weekinkoop, te verminderen met het hiervoor vermelde deelnamekapitaal.

De GSK en de leverancier
De GSK maakt voor haar leden kortingafspraken met de leveranciers. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de facturering en de betaling van de rekeningen. De leveranciers factureren wekelijks rechtstreeks aan de GSK.

De kortingafspraak bestaat uit een “korting af factuur” en/of een “korting af factuur + een staffelkorting”. Uitgangspunt van de kortingafspraken met de leveranciers is dat alle door de slager afgenomen producten onder de kortingsregeling vallen. Geen enkel afgenomen product mag van de korting uitgesloten worden.

Belangrijk:

  • Er is geen afname verplichting voor de leden tegenover de leveranciers. Ieder lid koopt zelfstandig in.
  • Als lid staat het iedereen vrij om bij zijn inkoop individuele prijsafspraken met de toeleveranciers te maken. De GSK maakt geen gezamenlijke prijsafspraak voor haar leden.
  • De leden krijgen wekelijks informatie van de GSK over rund- en varkensvleesprijzen en verdere aanbiedingen. Daarnaast doet de GSK periodiek aan prijsvergelijkingsonderzoek van diverse productgroepen, waarbij de hoogste en de laagste inkoopprijs aan de leden wordt doorgegeven.

Inkopen

De inkopen waarover de kortingen worden bedongen betreffen: rund-, kalf-, varkens- en lamsvlees, vleeswaren, kip, kruiden/specerijen, verpakkingsmateriaal, verzekeringen en overige slagerijbenodigdheden. Kortom het totale inkooppakket van de slager.

De GSK en de leden
De leden ontvangen van de GSK iedere week één factuur waarop alle leveranties zijn vermeld. Op deze rekening wordt eveneens een bedrag van € 27,- per week in rekening gebracht als dekking voor de algemene onkosten. Het totaal van de rekening wordt via een automatische incasso opdracht geïncasseerd. Bij een positief jaarlijks exploitatieoverschot wordt de onkostenvergoeding naar rato van de bijdrage terug betaald.

De Administratie
De verwerking van de administratie is door de GSK uitbesteed aan het externe administratiekantoor: ETL Dales Accountants en Adviseurs B.V.  Hier kunt u ook terecht voor vragen betreffende de inkoopadministratie.